Powrót

Fundacja otwiera XVIII edycję konkursu na finansowanie projektów badawczych

Naukowa Fundacja Polpharmy otwiera XVIII edycję konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji. Temat konkursu:

"Poszukiwanie punktów uchwytu dla terapii celowanej z wykorzystaniem układu immunologicznego oraz  poszukiwanie mechanizmów oporności na stosowane obecnie metody immunoterapii".

Wniosek w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD należy przesłać drogą pocztową na adres Naukowej Fundacji Polpharmy, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa w terminie od 1 marca 2019 do 1 czerwca  2019 r. – liczy się data stempla pocztowego. Regulamin, formularz wniosku oraz oświadczenia znajdują się na stronie internetowej Fundacji:www.polpharma.pl/fundacja Wnioski złożone po terminie lub niezgodnie z regulaminem nie będą rozpatrywane.

Naukowa Fundacja Polpharmy założona w 2001 roku przez Polpharmę SA jest jedną z największych w kraju organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców. Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju nauk medycznych i farmaceutycznych, którą realizuje poprzez m.in. finansowanie badań naukowych w tych dziedzinach. Projekty badawcze są wyłaniane w  drodze organizowanego corocznie konkursu.  Dotychczas odbyło się 17 edycji, w których granty wartości ponad 21 mln zł otrzymało 72 zespoły badawcze. Działalność statutowa Fundacji jest w całości finansowana z budżetu Polpharmy.