back

Polpharma SA Pharmaceutical Works

Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański
phone: +48 58 563 16 00
fax: +48 58 562 23 53
www.polpharma.pl

Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000127044 | NIP 592 02 02 822 | Kapitał zakładowy 100.207.830 zł (wpłacony w całości)

Polpharma SA Pharmaceutical Works

Manufacturing Plant in Duchnice
Duchnice, Ożarowska 28/30
05-850 Ożarów Mazowiecki
phone: +48 22 721 90 00
fax: +48 22 721 90 01

Polpharma SA Pharmaceutical Works

Manufacturing Plant in Nowa Dęba
Szypowskiego 1
39-460 Nowa Dęba
phone: +48 15 846 54 00
fax: +48 15 846 54 54

Polpharma Trade Office

Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa
phone: +48 22 364 61 00
fax: +48 22 364 61 02
www.polpharma.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
KRS 0000043523 | NIP 525 21 13 462 | Kapitał zakładowy 6.187.000 zł (wpłacony w całości)

Contact us

In order to contact Polpharma please use the contact form.

Representative offices

Members of Polpharma Group

Strategic Partners

Akrihin Moscow Office

Riverside Towers Business Center
Kosmodamianskaya Naberezhnaya 52, bld 5
115054 Moscow
Russia
tel.: +74 95 721 36 97
fax: + 74 95 723 72 82
www.akrikhin.com

Farmaprojects

Carrer Provença 392, 6ª Planta 
08025 Barcelona - Spain
tel.: +34 93 508 0500
fax: +34 93 508 0501
http://www.farmaprojects.com/aboutus/contact/

If you would like to get in touch with us, please complete the following form. Please choose the subject in accordance with your respective interest.

* - obligatory fields

Informacja o administratorze danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) informujemy, iż:

[Administrator i inspektor danych osobowych, dane kontaktowe]

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakłady Farmaceutyczne ”Polpharma” S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200), ul. Pelplińska 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000127044, przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5920202822, REGON 190929369, kapitał zakładowy: 100.207.830 złotych, opłacony w całości („Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres Zakłady Farmaceutyczne ”Polpharma” S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200), ul. Pelplińska 19 lub telefonicznie – pod numerem telefonu + 48 58 563 16 00
 3. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Michał Sobolewski z którym może się Pan/Pani skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, pisząc na adres Zakłady Farmaceutyczne ”Polpharma” S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200), adres do korespondencji: ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa lub na adres e-mail iod@polpharma.com lub telefonicznie – pod numerem + 48 22 364 63 11.

[Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych]

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. komunikacji z Panią/Panem w związku z Pani/Pana wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego (formularz dostępny pod adresem: https://www.polpharma.pl/firma/kontakt/) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest komunikacja z osobą, która zainicjowała kontakt z Administratorem;
  2. ewentualnie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panią/Panem a Administratorem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.
  3. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do nawiązania kontaktu z Administratorem (nie podanie danych skutkuje niemożliwością udzielenia odpowiedzi przez Administratora).

  [Kategorie odbiorców danych osobowych]

  1. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Medana Pharma S.A. z siedzibą w Sieradzu, Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze.
  2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
  3. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.

  [Okres przechowywania danych]

  1. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z Panią/Panem w związku z Pani/Pana wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź do czasu wniesienia sprzeciwu – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
  2. Po upływnie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  [Prawa]

  1. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych Pani/Pana dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych.
  2. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane wyżej – patrz pkt 2 i 3).
  3. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.

Michał Sobolewski
Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa
T: +48 22 364 63 11
dpo@polpharma.com