Powrót

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański
tel. +48 58 563 16 00
fax +48 58 562 23 53
www.polpharma.pl

Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000127044 | NIP 592 02 02 822 | Kapitał zakładowy 100.207.830 zł (wpłacony w całości)

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Oddział Produkcyjny w Duchnicach
Duchnice, ul. Ożarowska 28/30
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 721 90 00
fax +48 22 721 90 01

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie
ul. Metalowca 2
39-460 Nowa Dęba
tel. +48 15 846 54 00
fax +48 15 846 54 54

Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa
tel. +48 22 364 61 00
fax +48 22 364 61 02
www.polpharma.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
KRS 0000043523 | NIP 525 21 13 462 | Kapitał zakładowy 6.187.000 zł (wpłacony w całości)

Kontakt dla prasy

Magdalena Rzeszotalska
rzecznik@polpharma.com

 

Przedstawicielstwa Polpharmy

Firmy w Grupie Polpharma

Partnerzy strategiczni

Akrihin Moscow Office

Riverside Towers Business Center
Kosmodamianskaya Naberezhnaya 52, bld 5
115054 Moscow
Russia
tel.: +74 95 721 36 97
fax: + 74 95 723 72 82
www.akrikhin.com

Farmaprojects

Carrer Provença 392, 6ª Planta
08025 Barcelona - Spain
tel.: +34 93 508 0500
fax: +34 93 508 0501

http://www.farmaprojects.com/aboutus/contact/

 Jesteśmy do Twojej dyspozycji, z radością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Szanowni Państwo, działania niepożądane powinny być zgłaszane za pośrednictwem formularza zgłaszania działań niepożądanych.

* - pola wymagane

Informacja o administratorze danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) informujemy, iż:

[Administrator i inspektor danych osobowych, dane kontaktowe]

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakłady Farmaceutyczne ”Polpharma” S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200), ul. Pelplińska 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000127044, przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5920202822, REGON 190929369, kapitał zakładowy: 100.207.830 złotych, opłacony w całości („Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres Zakłady Farmaceutyczne ”Polpharma” S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200), ul. Pelplińska 19 lub telefonicznie – pod numerem telefonu + 48 58 563 16 00
 3. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Michał Sobolewski z którym może się Pan/Pani skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, pisząc na adres Zakłady Farmaceutyczne ”Polpharma” S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200), adres do korespondencji: ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa lub na adres e-mail iod@polpharma.com lub telefonicznie – pod numerem + 48 22 364 63 11.

[Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych]

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. komunikacji z Panią/Panem w związku z Pani/Pana wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego (formularz dostępny pod adresem: https://www.polpharma.pl/firma/kontakt/) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest komunikacja z osobą, która zainicjowała kontakt z Administratorem;
  2. ewentualnie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panią/Panem a Administratorem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.
  3. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do nawiązania kontaktu z Administratorem (nie podanie danych skutkuje niemożliwością udzielenia odpowiedzi przez Administratora).

  [Kategorie odbiorców danych osobowych]

  1. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Medana Pharma S.A. z siedzibą w Sieradzu, Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze.
  2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
  3. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.

  [Okres przechowywania danych]

  1. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z Panią/Panem w związku z Pani/Pana wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź do czasu wniesienia sprzeciwu – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
  2. Po upływnie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  [Prawa]

  1. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych Pani/Pana dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych.
  2. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane wyżej – patrz pkt 2 i 3).
  3. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Michał Sobolewski
Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa
T: +48 22 364 63 11
iod@polpharma.com