Powrót

O programie

Zasady działania konkursu

Naukowa Fundacja Polpharmy corocznie ogłasza konkurs na najlepsze projekty badawcze w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych. W piętnastu dotychczas przeprowadzonych edycjach konkursu wpłynęło 655 wniosków projektów badawczych. Granty otrzymało 70 zespołów badawczych wywodzące się zarówno z ośrodków akademickich, jak i instytutów naukowych. Realizacja 58 projektów została zakończona, a wyniki opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych.

Jak przystąpić?

Podstawowe informacje dla chętnych:

  • Wniosek o finansowanie projektu badawczego (formularz wniosku + oświadczenie) powinien zostać przesłany na na adres: Naukowa Fundacja Polpharmy, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD zgodnie z Regulaminem Konkursu. Regulamin, formularz wniosku oraz oświadczenia są do pobrania poniżej.
  • Wniosek może być złożony wyłącznie przez osobę fizyczną - autora projektu. W przypadku zespołu badawczego osobą upoważnioną do złożenia wniosku jest kierownik projektu, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
  • Osoba składająca wniosek powinna być pracownikiem zakładu naukowego, jednostki naukowo-badawczej lub jednostki badawczo-rozwojowej.

Aktualności

Laureaci poprzednich edycji

dr n. biol. Agnieszka Graczyk-Jarzynka
Zakład Immunologii Wydziału Lekarskiego I, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Tytuł projektu
Opracowanie platformy chimerycznych receptorów antygenowych pod kontrolą indukowalnych systemów ekspresyjnych aktywowanych w środowisku nowotworu
Wartość grantu 555 800 PLN
dr. hab. Aleksander Czogalla
Zakład Cytobiochemii Wydziału Biotechnologii, Uniwersytetu Wrocławskiego
Tytuł projektu
Zaprojektowanie, wytworzenie oraz sprawdzenie skuteczności nowych nośników genu TP53 do zastosowania w terapiach przeciwnowotworowych
Wartość grantu 510 000 PLN
dr n.med. Agata Pastorczak
Klinika Pediatrii Onkologii, Hematologii i Diabetologii, UM Łódź
Tytuł projektu
Kariotypowanie molekularne przy pomocy macierzy zmienności pojedynczego nukleotydu (SNP array) jako narzędzie całogenomowej identyfikacji abberacji w ostrej białaczce limfoblastycznej (ALL)
Wartość grantu 457 200 PLN
dr n.med. Marta Michalska-Kasiczak
Katedra Endokrynologii, UM Łódź
Tytuł projektu
Ocena nowych biomarkerów obrotu kostnego pod kątem wykorzystania ich jako wskaźników skuteczności leczenia osteoporozy pomenopazualnej oraz oceny ryzyka złamań.
Wartość grantu 508 380 PLN
dr n.med. Joanna Bogusławska
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, Warszawa
Tytuł projektu
Cząsteczki mikroRNA pośredniczące w działaniu TGF-β1 w raku nerki: poszukiwanie nowych potencjalnych markerów nowotworzenia i celów terapeutycznych.
Wartość grantu 407 520 PLN
dr n. med. Michał Panek
UM Łódź
Tytuł projektu
Znaczenie szlaku sygnałowego TGF-BMP ze szczególnym uwzględnieniem białek Smad w mechanizmach i leczeniu przewlekłych chorób zapalnych układu oddechowego.
Wartość grantu 386 525 zł
dr Katarzyna Niemirowicz
Samodzielna Pracownia Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Tytuł projektu
Opracowanie multifunkcjonalnego preparatu sztucznej śliny zawierającego antybakteryjne nanosystemy
Wartość grantu 349 140 zł
dr n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka
Instytut Reumatologii, Warszawa
Tytuł projektu
Genetyczne i epigenetyczne różnice w szlaku sygnalizacyjnym U1-RNP/TLRs/IFN w patogenezie i obrazie klinicznym mieszanej choroby tkanki łącznej (MCTD).
Wartość grantu 459 000 zł
dr Katarzyna Gach
Międzywydziałowa Katedra Chemii i Biochemii Medycznej, Zakład Chemii Biomolekularnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Tytuł projektu
Badanie właściwości farmakologicznych analogów peptydów opioidowych jako nowych potencjalnych leków o działaniu przeciwbólowym i przeciwbiegunkowym.
Wartość grantu 396 000 zł
dr Adam Szpechciński
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej, Warszawa
Tytuł projektu
Profilowanie ekspresji mikroRNA jako potencjalnych markerów wrażliwości/oporności komórek niedrobnokomórkowego raka płuca in vitro na odwracalne i nieodwracalne inhibitory kinazy tyrozynowej EGFR z zastosowaniem sekwencjonowania następnej generacji. koszt
Wartość grantu 362 250 zł
dr Paulina Kober
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa
Tytuł projektu
Identyfikacja zaburzeń metylacji DNA u chorych na nieczynne funkcjonalnie gruczolaki przysadki i ocena ich wartości prognostycznej.
Wartość grantu 219 000 zł
Prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik
Tytuł projektu
"Czy wdrożenie nowatorskiej struktury organizacyjnej dedykowanej terapii ostrego udaru mózgu (Centrum Interwencyjnej Terapii Ostrego Udaru Mózgu) poprawi skuteczność leczenia tej choroby?"
Wartość grantu 325 200 zł
dr Remigiusz Worch
Instytut Fizyki PAN
Tytuł projektu
Mechanizm oddziaływania peptydu fuzyjnego wirusa grypy z błonami lipidowymi.
Wartość grantu 333 136 zł
dr Katarzyna Oszajca
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Tytuł projektu
"Ocena aktywności prokariotycznych modułów addykcyjnych w kontekście poszukiwania nowych immunotoksyn".
Wartość grantu 96 000 zł
dr Krzysztof Milewski
American Heart of Poland SA
Tytuł projektu
"Opracowanie systemu dozowania ewerolimusa opartego na biodegradowalnych nanosferach w celu ograniczania hiperplazji neointimy po implantacji stentu wieńcowego".
Wartość grantu 391 520 zł
Prof. dr hab. Katarzyna Koziak
Zakład Biochemii Ogólnej i Żywności Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
Tytuł projektu
Identyfikacja związku chemicznego hamującego biologiczne efekty interleukiny 15 (IL-15) poprzez selektywne blokowanie receptora IL-15Rα.
Wartość grantu 415 040 zł
Prof. dr hab. Piotr Rieske
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Onkologii Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii
Tytuł projektu
Poszukiwanie przyczyn eliminacji komórek glejaków wielopostaciowych i gwiaździaków w standardowych warunkach hodowli in vitro jako innowacyjne podejście przy projektowaniu terapii przeciwnowotworowej.
Wartość grantu 448 800 zł
Dr hab. Anna Jurewicz
Pracownia Neuroimmunologii, Katedra i Klinika Neurologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Tytuł projektu
Nowy receptor dla amino-Nogo i jego patogenna rola w stwardnieniu rozsianym.
Wartość grantu 439 800 zł
Prof. dr hab. Wojciech Młynarski
Pracownia Immunopatologii i Genetyki, Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii I Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Tytuł projektu
Przełamywanie lekooporności komórek dziecięcej ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) wysokiego ryzyka definiowanej obecnością mutacji genu IKZF1.
Wartość grantu 280 000 zł
Doc. dr hab. Małgorzata Filip
Pracownia Farmakologii Uzależnień, Zakład Farmakologii, Instytut Farmakologii PAN, Kraków
Tytuł projektu
Kinaza białkowa ERK1/2 jako wewnątrz komórkowy obiekt badań nad mechanizmem uzależnienia od kokainy i jako cel potencjalnej farmakoterapii tej choroby.
Wartość grantu 324 000 zł
Prof. dr hab. Marek Jagielski
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Zakład Bakteriologii
Tytuł projektu
Multiple-Locus Variable-Number Tandem Repeat Analysis (MLVA) jako nowa metoda genotypowania szczepów Corynebacterium diphtheria.
Wartość grantu 46 200 zł
Dr Joanna Pera
Klinika Neurologii CM UJ
Tytuł projektu
W poszukiwaniu biomarkerów dla tętniaków wewnątrzczaszkowych - analiza profili ekspresji genów w komórkach krwi obwodowej.
Wartość grantu 351 600 zł
Dr n. med. Grzegorz Placha
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM
Tytuł projektu
Wpływ zmienności występującej w całym genomie (Genome-wide association) na stopień przerostu mięśnia lewej komory serca u chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej oraz na jego regresję po operacji wszczepienia zastawki aortalnej.
Wartość grantu 432 000 zł
Dr Arkadiusz Piotrowski
Gdański Uniwersytet Medyczny
Tytuł projektu
Czas, mechanizm i częstość powstawania subchromosomalnych rearanżacji strukturalnych w rejonach flankujących sequencing gaps jako wskaźniki diagnostyczne i prognostyczne w sporadycznym raku piersi.
Wartość grantu 452 040 zł
Prof. zw. dr hab. Jacek Szepietowski
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
Tytuł projektu
Rola metalotionein w skórnej karcynogenezie w oparciu o ocenę ekspresji metalotionein oraz antygenu Ki-67 w raku kolczystokomórkowym i rogowaceniu słonecznym.
Wartość grantu 120 000 zł
Dr Edyta Brzóska-Wójtowicz
UW Warszawa
Tytuł projektu
Stymulacja regeneracji mięśni szkieletowych - potencjalna rola cytokiny SDF-1
Wartość grantu 450 000 zł
Dr hab. Rafał Pawliczak
UM Łódź
Tytuł projektu
Analiza ekspresji genów metodą whole genome scan w przebiegu astmy oskrzelowej z nadwrażliwością na aspirynę i niesteroidowe leki przeciwzapalne, astmy oskrzelowej bez nadwrażliwości, możliwości farmakologicznej interwencji i ewaluacji ryzyka
Wartość grantu 446 000 zł
Dr Barbara Dołęgowska
PAM Szczecin
Tytuł projektu
Porównanie metod pomiaru aktywności dehydrogenazy dihydropirymidowej (DPD) w osoczu i limfocytach krwi obwodowej - wybór optymalnej metody dla testów przesiewowych poprzedzających leczenie pochodnymi 5- fluoropirymidynowymi
Wartość grantu 174 960 zł
Dr hab. med. Agnieszka Słowik
CM UJ
Tytuł projektu
Czy polimorfizmy na chromosomie 4q25 związane z ryzykiem migotania przedsionków mają wpływ na ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu w populacji polskiej?
Wartość grantu 273 600 zł
Dr n. med. Klaudia Stangel-Wójcikiewicz
CM UJ
Tytuł projektu
Izolacja komórek macierzystych z mięśnia poprzecznie prążkowanego naramiennego z wykorzystaniem ich w leczeniu wysiłkowego nieotrzymania moczu u kobiet
Wartość grantu 253 200 zł
Dr n. med. Przemysław Kardas
Pierwszy Zakład Medycyny Rodzinnej, UM w Łodzi
Tytuł projektu
Wpływ kompleksowej STRATegii edukacyjno-behawioralnej na przestrzeganie zaleceń terapeutycznych podczas leczenia hipolipemizującego statynami w warunkach opieki zdrowotnej
Wartość grantu 300 000 zł
Prof. dr hab. Ewa Sewerynek
Katedra Endokrynologii Ogólnej UM w Łodzi
Tytuł projektu
Ocena przestrzegania zaleceń lekarskich (adherence) w leczeniu osteoporozy – określenie czynników mogących wpływać na brak ciągłości i systematyczności terapii
Wartość grantu 270 000 zł
Prof. dr hab. Józef Kur
Katedra Mikrobiologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
Tytuł projektu
Konstrukcja serologicznych zestawów diagnostycznych rozpoznających i różnicujących toksoplazmozę wczesną i przewlekłą
Wartość grantu 475 000 zł
Dr hab. Janusz Szemraj
Katedra i Zakład Biochemii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Tytuł projektu
Aktywność biologiczna rekombinowanych białek o właściwościach trombolityczno-przeciwzakrzepowych
Wartość grantu 180 000 zł
Prof. dr hab. Andrzej Pilc
Zakład Neurobiologii, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
Tytuł projektu
Badanie przeciwdepresyjnych właściwości ligandów trzeciej rodziny receptorów związanych z białkami G (GPCR) oraz ich roli w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych
Wartość grantu 450 000 zł
Prof. dr hab. Irena Nalepa
Zakład Biochemii, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
Tytuł projektu
Udział receptorów alfa-1-adrenergicznych w zjawisku hamowania sensytyzacji kokainowej przez tiagabinę
Wartość grantu 232 000 zł
Dr hab. med. Andrzej Głąbiński
Katedra Neurologii, Zakład Neurologii UM w Łodzi
Tytuł projektu
Wpływ wybranych metod leczenia na właściwości chemotaktyczne subpopulacji leukocytów chorych na stwardnienie rozsiane
Wartość grantu 170 000 zł
Prof. dr hab. Krzysztof Selmaj
Katedra i Klinika Neurologii UM w Łodzi
Tytuł projektu
Identyfikacja genów odpowiedzialnych za procesy patologiczne w rozwoju zmian demielinizacyjnych w stwardnieniu rozsianym
Wartość grantu 360 000 zł
Prof. dr hab. Maria Bryszewska
Instytut Biofizyki, Uniwersytet Łódzki
Tytuł projektu
Dendrymery jako potencjalne leki w chorobach prionowych i chorobie Alzheimera
Wartość grantu 250 000 zł
Prof. dr hab. Tomasz Siminiak
Wydział Lekarski I, Akademia Medyczna w Poznaniu
Tytuł projektu
Przezskórne przeszczepianie autologicznych mioblastów szkieletowych w regeneracji serca u pacjentów z pozawałową niewydolnością krążenia
Wartość grantu 283 680 zł
Prof. dr hab. Maciej Kurpisz
Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu
Tytuł projektu
Możliwości leczenia pozawałowej niewydolności krążenia przy pomocy autologicznych komórek macierzystych i/lub genetycznie modyfikowanych – próby przedkliniczne
Wartość grantu 225 000 zł
Dr hab. n. chem. Janusz Kasperczyk
Wydział Farmaceutyczny Śląskiej Akademii Medycznej w Sosnowcu
Tytuł projektu
Opracowanie możliwości wykorzystania biodegradowalnych mikrosfer polimerowych zawierających lek cytostatyczny w leczeniu nowotworów mózgu
Wartość grantu 350 400 zł
Prof. dr hab. med. Irena Hausmanowa-Petrusewicz
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, im. MJ Mossakowskiego PAN w Warszawie
Tytuł projektu
Ocena korelacji między liczbą kopii genu SMN2, ekspresją genu (na poziomie RNA i białka) a fenotypem klinicznym chorych na rdzeniowy zanik mięśni (SMA)
Wartość grantu 192 000 zł
Prof. dr hab. med. Witold Rużyłło
Instytut Kardiologii w Warszawie
Tytuł projektu
Terapeutyczna angiogeneza w zaawansowanej chorobie wieńcowej („no-option patients”) z zastosowaniem phVEGF-A165 / FGF (pVIF) podawanego metodą przezskórną. Badanie z podwójnie ślepą próbą.
Wartość grantu 688 291 zł
Dr n. przyr. Łucja Fiszer-Maliszewska
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
Tytuł projektu
Czy polimorfizm wybranych genów kontrolujących metabolizm leków i procesy naprawy DNA determinuje skuteczność terapeutyczną i/ lub toksyczność programów chemioterapii w raku jajnika?
Wartość grantu 233 000 zł
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek
Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Tytuł projektu
Agregacja płytek krwi u chorych po przebytym niedokrwiennym udarze mózgu usprawnionych ruchowo
Wartość grantu 200 000 zł
Dr n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel
II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii AM w Warszawie
Tytuł projektu
Ocena przydatności badania echokardiograficznego płodu w pierwszym i na początku drugiego trymestru ciąży
Wartość grantu 240 600 zł
Prof. dr hab. Andrzej Szczeklik
II Katedra Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Tytuł projektu
Anafilaktoidalne reakcje na niesteroidowe leki przeciwzapalne
Wartość grantu 390 000 zł
Dr n. med. Koryna Socha-Urbanek
Zakład Patologii Klinicznej CSK WAM w Warszawie
Tytuł projektu
Ocena komórek macierzystych w przeszczepie syngenicznym wysp trzustkowych
Wartość grantu 187 000 zł
Prof. dr hab. med. Zbigniew Baj
Zakład Patofizjologii i Immunologii Klinicznej Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
Tytuł projektu
Porównanie wpływu kwasu acetylosalicylowego, tiklopidyny i klopidogrelu na dystans chromania przestankowego i funkcje płytek krwi i neutrofilów u pacjentów z miażdżycą zarostową kończyn dolnych
Wartość grantu 50 000 zł
Dr n. med. Dariusz Kowalczyk
Zakład Immunologii Nowotworów, Katedra Onkologii, Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Tytuł projektu
Rozpuszczalny heterodimer receptora TGF-β typu II i typu III jako potencjalny antagonista TGF-β
Wartość grantu 320 000 zł
Dr farm. Andrzej J. Bojarski
Zakład Chemii Leków, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
Tytuł projektu
Ligandy receptorów serotoninowych 5-HT7 – potencjalne zastosowanie terapeutyczne oraz nowe narzędzia farmakologiczne
Wartość grantu 174 000 zł
Prof. IF, dr hab. Łukasz Kaczmarek
Zakład Chemii II w Warszawie, Instytut Farmaceutyczny
Tytuł projektu
Synteza i badania biologiczne pochodnych cukrowych i aminocukrowych indolo[2,3-b]chinoliny
Wartość grantu 165 000 zł
Dr inż. Sławomir Wybraniec
Zakład Chemii Analitycznej, Politechnika Krakowska
Tytuł projektu
Strukturalne badania nowych pigmentów betalain
Wartość grantu 90 000 zł
Prof. dr hab. Stanisław Szala
Zakład Biologii Molekularnej, Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
Tytuł projektu
Pośrednie i bezpośrednie metody niszczenia komórek nowotworowych: antyangiogenna chemioterapia skojarzona z terapią genową z użyciem genu samobójczego deaminazy cytozynowej z E.coli
Wartość grantu 130 000 zł
Prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz
Wydział Lekarski, Katedra Immunologii Collegium Medicum w Krakowie
Tytuł projektu
Rola tauryny w odporności nieswoistej. Bakteriobójcze i przeciwzapalne działanie chloraminy tauryny i bromaminy tauryny
Wartość grantu 300 000 zł
Prof. dr hab. Józef Kur
Wydział Chemiczny, Katedra Mikrobiologii, Politechnika Gdańska
Tytuł projektu
Biotechnologiczna produkcja ludzkiej kalcytoniny
Wartość grantu 148 000 zł
Prof. dr hab. med. Jerzy Ostrowski
Klinika Gastroenterologii CMKP w Warszawie
Tytuł projektu
Wpływ insuliny na metabolizm mitochondriów: rola białka K
Wartość grantu 337 000 zł
Prof. dr hab. n. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak
Klinika Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii, Akademia Medyczna w Warszawie
Tytuł projektu
Analiza aktywności podścieliska szpiku w ostrych białaczkach – rola cytokin w interakcjach z komórkami białaczkowymi
Wartość grantu 160 000 zł
Dr Ewa Augustin
Katedra Technologii Leków i Biochemii, Politechnika Gdańska
Tytuł projektu
Badanie mechanizmu programowanej śmierci komórki (apoptozy) indukowanej przez triazoloakrydony – nową grupę związków o właściwościach przeciwnowotworowych
Wartość grantu 87 000 zł
Dr inż. Andrzej Składanowski
Katedra Technologii Leków i Biochemii, Politechnika Gdańska
Tytuł projektu
Nowe związki przeciwnowotworowe selektywnie hamujące funkcje telomerowego DNA: badania na testowej grupie związków i racjonalne zaprojektowanie nowych pochodnych o pożądanych właściwościach chemoterapeutycznych
Wartość grantu 158 000 zł
Prof. dr hab. n. farm. Liliana Konarska
Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej, Akademia Medyczna w Warszawie
Tytuł projektu
Syntetyczne kannabinoidy jako potencjalne leki w terapii ludzkich glejaków
Wartość grantu 290 000 zł
Dr n. med. Katarzyna Koziak
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego, Akademia Medyczna w Warszawie
Tytuł projektu
Regulacja procesu migracji komórek śródbłonka naczyń prze z receptory P2 purynergiczne
Wartość grantu 150 000 zł
Prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska
Katedra Farmacji Stosowanej Akademii Medycznej w Gdańsku
Tytuł projektu
Nowa doustna postać leku z loratadyną i pseudoefedryną – opracowanie technologii i badania farmakokinetyczne z zastosowaniem nowoczesnych metod analitycznych
Wartość grantu 210 000 zł
Prof. dr hab. inż. Wiesław Szeja
Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii w Gliwicach, Politechnika Śląska
Tytuł projektu
Badania nad syntezą i właściwościami glikokoniugatów jako ukierunkowa-nych nośników leków
Wartość grantu 87 000 zł
Doc. dr hab. inż. Janusz Boratyński
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
Tytuł projektu
Nowa generacja leków w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów
Wartość grantu 215 000 zł
Prof. dr hab. Michał Zimecki
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
Tytuł projektu
Zbadanie immunosupresyjnej aktywności związku RM-33 w wybranych modelach doświadczalnych in vitro i in vivo
Wartość grantu 125 000 zł
Doc. dr hab. Krzysztof Wędzony
Instytut Farmakologii, PAN w Krakowie
Tytuł projektu
Ocena propsychotycznych konsekwencji zaburzeń neurorozwojowej apoptozy – znaczenie wczesnej interwencji neuroleptykami
Wartość grantu 180 000 zł
Prof. dr n. med. Anna Członkowska
II Klinika Neurologii, IPiN w Warszawie
Tytuł projektu
Badanie modulującego wpływu reakcji autoimmunologicznej na przebieg procesu neurodegeneracyjnego w modelu mysim C57BL/6
Wartość grantu 263 000 zł
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Jedliński
Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu
Tytuł projektu
Nowe koniugaty kwasu acetylosalicylowego i ich zastosowanie w medycynie
Wartość grantu 160 000 zł