Powrót

Ogłoszenie o sprzedaży

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

w Starogardzie Gdańskim ul. Pelplińska 19

ogłaszają pisemny konkurs ofert na sprzedaż majątku zbędnego, którego wykaz znajduje się w załączniku.

Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę zakupu netto, zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursu ofert, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z załączoną klauzulą informacyjną”

oraz informacje identyfikujące oferenta i określające jego status prawny należy składać w zamkniętych kopertach na adres: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gd. z dopiskiem: „Departament Zarządzania Majątkiem – sprzedaż urządzeń” w terminie do 11 grudnia 2019 roku. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i dokumentów po otwarciu ofert jak również prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn. O przyjęciu lub odrzuceniu oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Demontaż, załadunek i transport po stronie Kupującego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (58)5631361 w godzinach 700–1500.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, aczkolwiek konieczna celem wzięcia udziału w konkursie ofert.