Powrót

Inicjatywy CSR

Odpowiedzialny biznes ma dla nas wymiar strategiczny. Angażujemy się w szereg inicjatyw zewnętrznych, które stanowią ważną część składową naszego podejścia do odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.

 

Inicjatywa United Nations Global Compact

W grudniu 2016 Polpharma formalnie przystąpiła do inicjatywy United Nations Global Compact, zobowiązując się do przestrzegania i popularyzacji 10 zasad UN Global Compact oraz regularnego raportowania postępów w tej dziedzinie. Prezes Polpharmy Markus Sieger został również członkiem Rady Programowej Global Compact Network Poland.

UN Global Compact jest największą na świecie inicjatywą skupiającą biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Od momentu inauguracji w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana do Inicjatywy przystąpiło już ponad 13 500 podmiotów ze 170 krajów.

Przystąpienie Polpharmy do Inicjatywy jest kolejnym dowodem strategicznego podejścia firmy do kwestii zrównoważonego rozwoju. UN Global Compact jest wiodącą platformą na rzecz rozwoju, implementacji oraz rozpowszechniania odpowiedzialnej polityki korporacyjnej, która wiąże strategiczne działania biznesu z 10 podstawowymi zasadami w zakresie praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Poprzez szerokie spektrum działań, współpracę z rządami, administracją publiczną, sektorem prywatnym, organizacjami pozarządowymi i instytucjami naukowymi UN Global Compact wspiera:

  • rozpowszechnienie 10 zasad Global Compact wśród biznesu na całym świecie
  • realizację generalnych celów ONZ, w tym Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

Polpharma, deklarując przystąpienie do Inicjatywy, zobowiązała się do przestrzegania 10 zasad UN Global Compact:

Prawa człowieka

1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową

2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę

Standardy pracy

3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się

4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej

5. Zniesienie pracy dzieci

6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia

Ochrona środowiska naturalnego

7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego

8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej

9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii

Przeciwdziałanie korupcji

10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu

Polpharma, realizując swoją strategię społecznej odpowiedzialności, wspiera również realizację 6 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs): 3. – dobre zdrowie i jakość życia, 5. – równość płci, 6. – godna praca i wzrost ekonomiczny, 9. – przemysł, innowacyjność, infrastruktura, 12. odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, 16. – pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.

Koalicja Rzeczników Etyki

Koalicja Rzeczników Etyki pod auspicjami Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce, jest przedsięwzięciem, którego celem jest dzielenie się wiedzą oraz popularyzacja standardów zarządzania etyką w biznesie.

Grupa Polpharma jest jednym z członków grupy inicjatywnej Koalicji Rzeczników Etyki, wpisującej się w cele Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce. Koalicja została powołana 10 grudnia 2014 roku w ramach Programu „Biznes i prawa człowieka. Implementacja Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka 2014-2020”. Spotkanie inauguracyjne Koalicji Rzeczników Etyki odbyło się 8 kwietnia 2015 roku z udziałem ponad 70 podmiotów.

Głównym celem Koalicji jest wspólne wypracowanie standardu zarządzania programem etyki dla przedsiębiorstw i instytucji, spójnego z Wytycznymi ONZ ds. biznesu i praw człowieka. Jest to odpowiedź na zapisy II filaru Wytycznych ONZ, czyli Odpowiedzialności przedsiębiorstw za poszanowanie praw człowieka. Koalicja stanowi również platformę wymiany wiedzy o najlepszych praktykach zarządzania etyką na bazie doświadczeń firm polskich i międzynarodowych.

Nasze zaangażowanie w stworzenie oraz udział w pracach Koalicji traktujemy jako odpowiedzialną formę dzielenia się naszym doświadczeniem w zakresie etyki. Liczymy, że działalność Koalicji przyczyni się do podniesienia standardów w życiu gospodarczym naszego regionu Europy.

Przeczytaj więcej na temat naszych działań w zakresie etyki w Raporcie Społecznej Odpowiedzialności na stronach 39-42.

Wizja 2050

Podpisaliśmy „Deklarację polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju” podczas inauguracji III etapu Wizji zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050. Tym samym dobrowolnie nałożyliśmy na siebie zobowiązanie dokładania wszelkich starań, by we właściwy sposób rozwijała się zarówno nasza organizacja, jak i polska gospodarka.

Celem projektu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 jest integracja biznesu w Polsce wokół idei zrównoważonego rozwoju oraz promowanie współpracy przedsiębiorców i administracji na rzecz wypracowywania konkretnych rozwiązań dla wspierania realizacji celów rozwojowych Polski.

 Przeczytaj więcej na ten temat.

Karta Różnorodności

Jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności. Poprzez to działanie zobowiązaliśmy się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. Będąc sygnatariuszem Karty wyrażamy gotowość do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania.

Priorytetowo traktujemy kwestię równego traktowania i zapewniania takich samych szans rozwoju zawodowego wszystkim pracownikom. Wykorzystując zbudowany przez lata i doceniany przez pracowników fundament, chcemy iść krok dalej i uczynić różnorodność jedną z ważniejszych dźwigni naszego rozwoju. Dlatego już dziś intensywnie doskonalimy, między innymi poprzez warsztaty i szkolenia, umiejętności zarządzania i funkcjonowania w zróżnicowanych zespołach.

Przeczytaj więcej na temat Karty Różnorodności i budowania kultury różnorodności w Grupie Polpharma w naszym Raporcie Społecznej Odpowiedzialności na stronach 59-60.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Grupa Polpharma jest partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu, co oznacza, że jesteśmy w gronie firm, które mogą pochwalić się dorobkiem w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu, chcą dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi, a długofalowo - wspierać rozwój idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu to organizacja typu think-and-do-tank, będąca rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo.

LBG Poland

Od 2013 roku jesteśmy członkiem Sieci LBG Poland. Tym samym przyjęliśmy metodykę London Benchmarking Group (LBG) do zarządzania, mierzenia i raportowania naszego zaangażowania społecznego.

Model LBG (London Benchmarking Group) to najpowszechniej stosowany dziś w świecie standard zarządzania, mierzenia i raportowania efektywności zaangażowania społecznego. Jest skutecznym narzędziem pozwalającym nie tylko mierzyć całościowe zaangażowanie firmy, ale także weryfikować jego długofalowy wpływ na jej własne struktury i jej bezpośrednie otoczenie.

Model LBG to przede wszystkim system mierzenia skuteczności zaangażowania społecznego oraz oceny korzyści krótkoterminowych i wpływu długofalowego z perspektywy firmy i korzyści społecznych. Pozwala mierzyć w sposób całościowy nakłady ponoszone na zaangażowanie społeczne, krótkookresowe rezultaty i długofalowe efekty tego zaangażowania.

Istotą modelu jest mierzenie efektywności działań społecznych poprzez odniesienie rezultatów i efektów do ponoszonych kosztów. Zastosowanie ustandaryzowanych narzędzi pozwala porównać skuteczność własnych działań na tle branży lub rynku.

W ramach podnoszenia standardów zarządzania działaniami społecznymi dołączyliśmy do sieci LBG Poland. Przeanalizowaliśmy nasze dotychczasowe działania z wykorzystaniem metodyki LBG. Rezultaty naszych prac publikujemy w raportach CSR, gdzie w sposób usystematyzowany prezentujemy kategorie i zakres naszej aktywności społecznej.

Więcej na ten temat w naszym Raporcie Społecznej Odpowiedzialności na stronach 27-33.