Powrót

Kodeks Etyki Grupy Polpharma

Zarząd Polpharma SA przyjął Kodeks Etyki Grupy Polpharma. Dokument ten wyznacza system wartości etycznych, norm i zasad postępowania obowiązujących każdego z pracowników - niezależnie od zajmowanego stanowiska i charakteru realizowanych zadań.

Dokument jest elementem kompleksowego Programu Etycznego realizowanego w firmie w celu zbudowania silnej kultury etycznej Grupy Polpharma. Zapisy Kodeksu Etyki opierają się na wspólnych dla pracowników wartościach etycznych, do których należą: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, współpraca i solidarność.

Jego wdrożenie jest efektem szeroko zakrojonych konsultacji społecznych, do udziału w których zaproszono wszystkich pracowników. Dzięki temu stanowi wyraz naszego wspólnego zobowiązania do działania w zgodzie z najwyższymi standardami etycznymi w relacjach ze współpracownikami, partnerami, klientami i szeroko pojętym otoczeniem firmy.

Ustanowienie Kodeksu Etyki potwierdza, że podstawę naszego funkcjonowania stanowi poszanowanie prawa, procedur wewnętrznych i najwyższych standardów postępowania. Spisane w Kodeksie zasady pełnią zaś funkcję drogowskazu w podejmowaniu codziennych decyzji i dokonywaniu właściwych wyborów.

Grupa Polpharma oczekuje od swoich partnerów biznesowych i społecznych poszanowania wartości i zasad określonych w Kodeksie Etyki.

W 2018 roku Grupa Polpharma wdrożyła w Polsce nowy istotny dokument – Kodeks Antykorupcyjny. Jest on zbiorem zasad i procedur, których zadaniem jest określić standardy postępowania Pracowników i Współpracowników Grupy Polpharma, aby uchronić nas przed korupcją i jej negatywnymi następstwami.

Formularz zgłoszenia naruszenia - WORD