Powrót

Polityka Społecznej Odpowiedzialności

Polpharma uznaje zasady zrównoważonego rozwoju za podstawę swojej działalności biznesowej i integralną część strategii zarządzania w firmie. Deklarujemy, że w procesie rozwoju firmy wszystkie nasze działania będą uwzględniać zachowanie równowagi środowiska naturalnego oraz harmonii społecznej. W ramach swojej działalności firma dobrowolnie podejmuje starania na rzecz lepszego społeczeństwa i zachowania równowagi oraz ochrony środowiska.

Polpharma postępuje w sposób etyczny i odpowiedzialny względem wszystkich grup społecznych, na które oddziałuje poprzez swoją działalność. Uznajemy za priorytetowe poszukiwanie synergii i równowagi pomiędzy ekonomicznym, środowiskowym i społecznym aspektem funkcjonowania naszej firmy.

W ramach dążenia do zrównoważonego rozwoju podejmujemy działania w zakresie:

  • ochrony środowiska
  • budowania lepszego społeczeństwa, walki z ubóstwem i nierównością społeczną
  • współpracy z interesariuszami

W zakresie ładu korporacyjnego – Polpharma w taki sposób określa systemy i procedury podejmowania decyzji w organizacji, aby zagwarantować ich zgodność z prawem i transparentność. Działamy w sposób odpowiedzialny i z poszanowaniem skodyfikowanych zasad etycznych.

Prowadzimy długofalowy dialog z interesariuszami, aby rozpoznawać i reagować na ich potrzeby i oczekiwania. 

Polityka bezpieczeństwa pracy i zatrudnienia gwarantuje pracownikom wszystkie niezbywalne prawa, które im przysługują. Szczególną wagę firma przykłada do relacji z pracownikami oraz z partnerami biznesowymi świadczącymi prace na jej rzecz. Prowadzimy rygorystyczną politykę zapewnienia pełnego bezpieczeństwa i higieny pracy, monitorując warunki pracy i w odpowiedni sposób dostosowując je do zmieniających się potrzeb pracowników. Polityka zatrudnienia i rozwoju pracowników zapewnia wszystkim równe szanse rozwoju i kariery zawodowej, a także opiekę socjalną dla potrzebujących. Firma prowadzi dialog z pracownikami z wykorzystaniem odpowiednich instytucji oraz metod badania opinii przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa i ochrony.

Polityka Ochrony Środowiska oraz Polityka Zrównoważonego Rozwoju Środowiskowego są podstawą podejmowanych decyzji w zakresie produkcji i wytwarzania. Polpharma stara się ograniczać wpływ swojej działalności na ludzi, środowisko naturalne i klimat, a także zapobiegać zanieczyszczeniom i zapewniać bezpieczeństwo swojemu otoczeniu i interesariuszom.

Podstawą dla działań rynkowych jest dla Polpharmy przyjęty Kodeks Etyki Marketingowej, definiujący uczciwe praktyki rynkowe, w tym zwłaszcza zapobieganie i zwalczanie nieetycznych działań handlowych oraz odpowiedzialne zaangażowanie w życie publiczne. Promujemy i wspieramy zasady uczciwej konkurencji oraz poszanowanie praw własności. Wspieramy odpowiedzialność społeczną w ramach współpracy z naszymi dostawcami i kontrahentami.

Bezpieczeństwo stosowania wytwarzanych przez Polpharmę produktów jest nadrzędną zasadą naszej działalności i podstawowym elementem w systemie Polityki Jakości.

Zapewniamy odbiorcom bezpieczne produkty oraz rzetelną i przejrzystą informację o nich. Prowadzimy stały nadzór nad jakością produktów, również gdy opuszczają nasz zakład produkcyjny i trafiają do obrotu, do tego celu służy odpowiednie zarządzanie reklamacjami i monitoring działań niepożądanych. Nasza odpowiedzialna komunikacja marketingowa ma na celu pomaganie lekarzom, farmaceutom i pacjentom w wyborze optymalnego sposobu leczenia. Prowadzimy działania edukacyjne skierowane do różnych grup interesariuszy, odpowiadając na ich potrzeby i oczekiwania.

Polpharma, rozumiejąc cywilizacyjne potrzeby Polski i polskiego społeczeństwa, aktywnie wspiera rozwój polskiej nauki w zakresie farmacji i medycyny.

Powołana przez firmę Naukowa Fundacja Polpharmy finansuje projekty badawcze oraz wspiera młodych polskich naukowców. Inicjujemy i samodzielnie realizujemy programy edukacyjne dla studentów, we współpracy z uczelniami wyższymi i studenckimi kołami naukowymi.

Polpharma angażuje się w działania społeczne i relacje z organizacjami działającymi w zakresie rozwoju społecznego, wyrównywania szans oraz pomocy charytatywnej. Realizując projekty samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami, przyczyniamy się do poprawy jakości życia i rozwoju społeczności lokalnej, w której działamy.

Nadzór nad całościową realizacją polityki społecznej odpowiedzialności sprawuje Zarząd firmy. Planowaniem i nadzorowaniem poszczególnych działań wchodzących w skład polityki zajmują się odpowiednie komórki organizacyjne Polpharmy, stosownie do swoich zakresów działania i odpowiedzialności.