Powrót

Polityka Zrównoważonego Rozwoju Środowiskowego

Firma prowadzi i planuje swoje działania, uwzględniając efekty ekonomiczne, czynniki społeczne i równowagę przyrodniczą, zachowując najwyższe standardy ochrony środowiska. Zachęca Pracowników, Społeczeństwo, Partnerów biznesowych do racjonalnego korzystania z bogactw naturalnych oraz do codziennego ograniczania wpływu na środowisko.

Procesy produkcyjne oraz związane z nimi zużycie energii są źródłem emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń środowiska. Podejmując działania w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiskowego firma chroni swoje otoczenie minimalizując negatywny wpływ na ludzi i środowisko.

Priorytetowym działaniem jest poprawa efektywności procesów technologicznych oraz wykorzystanie wszystkich możliwości, aby zmniejszyć emisje zanieczyszczeń do każdego elementu środowiska. Dążymy do zwiększania efektywności energetycznej, oszczędzania zasobów naturalnych i redukcji emisji za pomocą innowacyjnych i praktycznych o rozwiązań wysokim standardzie.

Firma dąży do ciągłego zmniejszenia śladu ekologicznego poprzez zapewnienie, że wszystkie działania biznesowe są prowadzone zgodnie z poniższymi  zasadami:

 • Opracowywanie, doskonalenie i wdrażanie innowacyjnych, zielonych technologii i procesów.
 • Promowanie racjonalnego korzystania z bogactw naturalnych oraz użycia bardziej ekologicznych źródeł energii.
 • Pro-środowiskowe zarządzanie substancjami chemicznymi w celu minimalizacji ich wpływu na zdrowie i środowisko.
 • Zapobieganie i ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
 • Minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów, ich ponowne użycie, recykling oraz racjonalne gospodarowanie.
 • Podejmowanie działań zapobiegających jakiemukolwiek zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.
 • Ograniczenie do minimum uciążliwości akustycznej w środowisku.
 • Zmniejszenie ryzyka środowiskowego poprzez skuteczne działania zapobiegające wypadkom środowiskowym oraz natychmiastową interwencję.
 • Monitorowanie wpływu na środowisko i określenie obszarów do ciągłego doskonalenia.
 • Przestrzeganie wymagań prawnych i innych oraz norm zarządzania środowiskowego.
 • Angażowanie dostawców oraz partnerów biznesowych do redukcji wpływu cyklu życia produktów na środowisko.

 

Wszyscy pracownicy angażują się w realizację Polityki zrównoważonego rozwoju środowiskowego poprzez wdrażanie powyższych zasad.

 

Starogard Gdański, 10.09.2014r.