Powrót

Działalność dobroczynna

Chcąc jak najbardziej efektywnie realizować nasze działania dobroczynne, określiliśmy kluczowe priorytety w tej dziedzinie.

Najważniejsze obszary naszego zaangażowania to:

  • ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna, w tym umożliwianie dostępu do bezpłatnych badań przesiewowych i profilaktyki zdrowotnej, a także pomoc rzeczowa dla placówek i organizacji ochrony zdrowia
  • bezpieczeństwo, w tym poprawa bezpieczeństwa w środowisku lokalnym i popularyzacja bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży
  • nauka i edukacja, w tym programy stypendialne i inne inicjatywy kierowane do wybitnie uzdolnionych dzieci z najuboższych rodzin, a także zakup sprzętu dydaktycznego dla szkół i innych placówek edukacyjnych
  • działalność społeczna, w tym działania na rzecz wyrównywania szans społecznych wśród dzieci i młodzieży
  • pomoc humanitarna, w tym pomoc rzeczowa i finansowa dla organizacji humanitarnych, ofiar wojen, klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą.

W 2015 roku z okazji 80-lecia firmy zorganizowaliśmy bieg charytatywny POLRUN, w który zaangażowało się 733 pracowników i przyjaciół firmy. W 23 dni przemierzyliśmy 960 km przez całą Polskę, by promować aktywność fizyczną i zdrowy styl życia, a także ufundować 524 wyjazdy kolonijne dla wychowanków domów dziecka. Przeczytaj więcej na temat tego wyjątkowego biegu.  Zapraszamy też na kanał youtube poświęcony biegowi Polrun.

Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi

W realizacji naszej polityki dobroczynnej współpracujemy z organizacjami, które mają duże doświadczenie i są skuteczne w niesieniu pomocy. Wszystkie wnioski o pomoc, które do nas trafiają, analizujemy pod kątem zgodności z naszymi priorytetami oraz charakterem naszej działalności. Decyzje o przyznaniu darowizny podejmowane są przez specjalnie powołany do tego zespół. Nie rozpatrujemy indywidualnych wniosków o darowizny kierowanych przez  osoby prywatne.

Wnioski kierowane przez organizacje pozarządowe powinny zawierać dane rejestrowe organizacji (nazwa, adres, nr KRS lub innej ewidencji), dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, telefon, e-mail), opis działalności organizacji i jej doświadczenia oraz informacje o inicjatywie, której dotyczy darowizna. Informacje o inicjatywie powinny uwzględniać opis i liczbę beneficjentów, opis oczekiwanych rezultatów, wysokość wnioskowanej kwoty, koszt realizacji całości projektu oraz informacje, jakie pozycje kosztowe miałaby zostać pokryte z darowizny Polpharmy. 

W doborze partnerów we wszystkich realizowanych przez nas projektach zaangażowania społecznego kierujemy się takimi zasadami jak uczciwość, wzajemny szacunek, otwartość i transparentność. Nie angażujemy się w projekty noszące znamiona jakiejkolwiek dyskryminacji, naruszające prawo i przyjęte normy społeczne, propagujące działalność konkretnych partii politycznych, a także stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia.

Głównym partnerem Polpharmy w obszarze działalności dobroczynnej i wyrównywania szans społecznych jest Caritas, zarówno jej struktura ogólnopolska, jak i organizacje diecezjalne. W dziedzinie pomocy humanitarnej współpracujemy również z Polską Akcją Humanitarną, a w zakresie edukacji uzdolnionej młodzieży – z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Wysokość darowizn finansowych Polpharmy na cele społeczne wyniosła w roku 2011 ok. 268 tys. zł, w roku 2012 – 307 tys. zł, w roku 2013 –188 tys. zł, a w 2014 - 298 tys zł.

Przeczytaj więcej na temat działalności dobroczynnej w naszym Raporcie Społecznej Odpowiedzialności na stronach 30-31