Powrót

Współpraca międzysektorowa

Od 2014 roku Polpharma jest partnerem Forum Inicjowania Rozwoju oraz powiązanego z nim Funduszu Inicjowania Rozwoju. To przedsięwzięcie, którego idea zrodziła się z doświadczeń i potrzeb przedstawicieli trzech sektorów: samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych. Celem inicjatywy jest budowanie platformy współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju Pomorza, poprzez inicjowanie i wspieranie interesujących przedsięwzięć oraz projektów lokalnych.

Zobacz film podsumowujący 5 lat działania Forum inicjowania Rozwoju:

W ramach Funduszu Inicjowania Rozwoju (FIR) odbyły się trzy konkursy grantowe, mające na celu wyłonienie przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju lokalnych społeczności i podnoszących jakość życia mieszkańców województwa pomorskiego.

O granty w ramach FIR mogą ubiegać się partnerstwa międzysektorowe reprezentujące co najmniej:

 • jeden podmiot z sektora pozarządowego,
 • jeden podmiot z sektora publicznego
 • i jeden podmiot z sektora prywatnego.

Wnioskodawcą, a jednocześnie liderem partnerstwa musi być przedstawiciel sektora pozarządowego (NGO). Tematyka projektów realizowanych w ramach Funduszu jest szeroka. Inicjatywy nagrodzone do tej pory dotyczyły m.in. wyrównywania szans, sportu, edukacji, zdrowego stylu życia, tożsamości regionalnej.

I edycja konkursu

W I edycji konkursu  Funduszu Inicjowania Rozwoju, który odbył się w 2014 roku, spośród 50 zgłoszonych wniosków Kapituła wybrała 5 najlepszych projektów. Dzięki wsparciu uzyskanemu z Funduszu Grantobiorcy oraz ich Partnerzy z sektora biznesu, jak też z sektora publicznego, uzyskali następujące efekty społeczne:

 • Spółdzielnia Socjalna “DALBA” z Pucka (projekt o nazwie „Kooperatywa, która warzy więcej”) - stworzenie Browaru Spółdzielczego, który działa non profit. Jego głównym celem jest celem jest stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, głównie absolwentów puckich Warsztatów Terapii Zajęciowej. Browar zatrudnia w tej chwili 12 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Długofalowym efektem projektu jest stworzenie nowego modelu biznesowego w Polsce (połączenie browaru rzemieślniczego i spółdzielni socjalnej), którego celem jest pomoc osobom wykluczonym z rynku pracy. Browar jest szóstą tego typu firmą na świecie i pierwszą w Polsce.
 • Spółdzielnia Socjalna Kooperacja z Sopotu (sklep charytatywny Luk Luk w Sopocie) – uruchomienie pierwszego na Pomorzu sklepu charytatywnego, a przez to stworzenie miejsc pracy dla 5 osób długotrwale bezrobotnych. Sklep działa pod hasłem „Dajemy drugie życie rzeczom i ludziom” i promuje nowy w regionie pomorskim model współdziałania według schematu „Darujesz – Kupujesz – Dajesz pracę tym, którzy najbardziej tego potrzebują”. W długiej perspektywie projekt przyczynił się do zwiększenia lokalnego kapitału społecznego, rozwoju ekonomii współdzielenia oraz lepszego wykorzystania zasobów.  
 • Fundacja Mamy z Morza z Gdyni (Pomorskie Kluby Rodziców) - stworzenie przestrzeni do spotkań dla rodziców oraz zabawy dla najmłodszych w Kartuzach, Pucku i Kościerzynie
 • Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Kościerzynie – zorganizowanie cyklu szkoleń i konsultacji w ramach Kaszubskiej Akademii Przedsiębiorczości w celu promocji przedsiębiorczości, zachęcenia do zakładania małych i średnich przedsiębiorstw oraz zwiększenia aktywności gospodarczej powiatu kościerskiego
 • Stowarzyszenie Grupa Kolarska Starogard Gdański (Maraton MTB Kociewie Szlakiem) – zorganizowanie wydarzenia sportowego, którego celem była popularyzacja regionu Kociewia i jego walorów krajoznawczych, promocja kolarstwa MTB oraz rodzinnej turystyki rowerowej

II edycja konkursu

W II edycji konkursu na realizację zgłoszonych pomysłów, partnerstwa międzysektorowe mogły uzyskać granty o wartości do 25 000 zł. Łączna pula środków przeznaczona na ten konkurs to było 100.000 PLN. Dofinansowanie otrzymały nowatorskie przedsięwzięcia międzysektorowe, służące rozwojowi lokalnych społeczności i odczuwalnie poprawiające jakość życia mieszkańców na Pomorzu.

Spośród nadesłanych 24 projektów Kapituła Konkursowa FIR wybrała 4 najlepsze partnerstwa międzysektorowe, a zostały Nimi: 

 • „Budowa boiska sportowego we wsi Złe Mięso” – Projekt zgłoszony przez partnerstwo międzysektorowe, którego liderem jest Ochotnicza Straż Pożarna, dotyczył budowy boiska sportowego, trawiastego we wsi Złe Mięso, sołectwo Lipki Górne.
 • „RAZEM przy stole” – projekt zgłoszony przez Spółdzielnię Socjalną RAZEM. Projekt koncentruje się na zapobieganiu i ograniczaniu powstawania zjawiska złych nawyków żywieniowych dorosłych Polaków i ich dziedziczeniu przez polskie dzieci (profilaktyka)
 • „Zielone światło dla ekorozwoju Gminy Wicko” – projekt zgłoszony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Wicko „Inicjatywa”. Główną ideą projektu jest zwiększenie działań edukacyjnych przyczyniających się do pobudzenia aktywności mieszkańców w zakresie sportu, inicjatyw, zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrona środowiska dając im możliwość pozyskania wiedzy na temat form ochrony przyrody na terenie gminy przez edukację proekologicznych zachowań już od najwcześniejszych lat.
 • „Na Start” – projekt zgłoszony przez Fundację Wybiegaj Marzenia. Celem Projektu jest wsparcie dorastającej młodzieży z domów dziecka w procesie usamodzielniania się i wchodzenia w dorosłe, odpowiedzialne życie, poprzez zwiększenie jej świadomości oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego, a także podniesienia kompetencji i kwalifikacji. Wyjątkowość projektu polega na jego holistycznym podejściu do kwestii wchodzenia w dorosłość oraz planowania i budowania własnej ścieżki kariery.

III edycja konkursu

Zwycięzcy  III edycji Konkursu Grantowego w ramach Funduszu Inicjowania Rozwoju zostali wyłonieni 12 grudnia 2016 roku podczas wieczornej gali networkingowej zorganizowanej w ramach V edycji Forum Inicjowania Biznesu. Komisja konkursowa zdecydowała się nagrodzić najlepsze zgłoszone projekty międzysektorowe, które będą realizowane w 2017 roku.

 • „Społeczna Pracownia Tkacka LUCETA” Fundacji Nadaktywni z Gdyni - projekt wspierający tradycję pomorskiego tkactwa, wyrabiający w uczestnikach projektu poczucie, że ich umiejętności są potrzebne i ważne dla lokalnej społeczności. W jego ramach zostaną uruchomione działania integrujące pokolenia. Działania Społecznej Pracowni Tkackiej LUCETA istotnie przyczynią się do wprowadzenia zmiany w lokalnej społeczności poprzez podniesienie jakości życia seniorek a także integracje międzypokoleniową.
 • „100re.pl - Pierwszy w Polsce sklep kooperacyjny” Spółdzielni socjalnej 100 procent z Sopotu - 100re.pl to pierwszy w Polsce sklep kooperacyjny, łączący ideę przedsiębiorczości społecznej z realnym rozwiązaniem problemu bezrobocia osób niepełnosprawnych. Najważniejszym efektem będzie stworzenie zapotrzebowania na pracę podopiecznych WTZ-ów, ich usamodzielnianie i przygotowywanie do podjęcia pracy w Spółdzielniach Socjalnych. 
 • „Tczewscy kurierzy rowerowi” Fundacji Pokolenia z Tczewa - projekt zakładający otwarcie spółdzielni kurierów rowerowych współpracującej z osobami narażonymi na wykluczenie społeczne. Projekt jest realizowany wspólnie z partnerami z sektora publicznego: Gminą Miejską Tczew, Domem Przedsiębiorcy w Tczewie oraz partnerami biznesowymi: SkillsGarden oraz Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik”.
 • „Kantyna - miejsce pracy na Start” Fundacji Innowacji Społecznej z Gdańska - Kantyna ma być miejscem zatrudnienia dla wychowanków placówek opiekuńczych z terenu Gdańska, umożliwiającym im wejście na rynek pracy.
  Wyróżnienie otrzymały dwa projekty: „Naklejka na wszelki wypadek” Stowarzyszenia na 102 oraz „Centrum Integracji Społecznej - warsztat gastronomiczny” Stowarzyszenia Eduq.