Powrót

Zrównoważony Łańcuch Dostaw

Strategia Zrównoważonego Łańcucha Dostaw Grupy Polpharma

 W kompleksowym podejściu do społecznej odpowiedzialności Grupy Polpharma ważne miejsce zajmują zagadnienia zrównoważonego łańcucha dostaw. Dla nas, jako firmy obecnej na wielu międzynarodowych, rynkach stają się one niezbędnym i integralnym elementem prowadzenia biznesu.

Będąc zarówno zleceniodawcą zakupu towarów i usług, jak też dostawcą leków i substancji farmaceutycznych dla innych podmiotów, jesteśmy świadomi znaczenia wysokich standardów w całym łańcuchu wartości. Stale doskonalimy swoje standardy postępowania i propagujemy je wśród swoich kontrahentów.

Punktem wyjścia dla nas i naszych Dostawców do doskonalenia praktyk biznesowych w łańcuchu dostaw jest Kodeks postępowania Dostawców Grupy Polpharma. Przyjęty dokument określa najważniejsze wymogi stawiane Dostawcom w zakresie prowadzenia etycznej i uczciwej działalności, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, poszanowania praw człowieka, odpowiedzialności za jakość produktu oraz środowisko naturalne.

Stworzenie tego dokumentu i całej polityki odpowiedzialności w łańcuchu dostaw wynika z naszej potrzeby podnoszenia standardów zarządzania i zarządzania ryzykiem w różnych obszarach. Jest to również nasza odpowiedź na oczekiwania wyrażone wobec dużych firm o ich aktywne promowanie i działanie na rzecz poszanowania praw człowieka (wyrażone m.in. w „Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka”).

To pierwszy krok do dalszego rozwoju zrównoważonego łańcucha dostaw Grupy Polpharma, któremu będą towarzyszyć działania edukacyjne oraz weryfikacyjne.

Przeczytaj więcej na temat odpowiedzialnego łańcucha dostaw w naszym Raporcie Społecznej Odpowiedzialności na stronach 70-71

KONTAKT:

etyka@polpharma.com